CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • CONSELL DE MALLORCA: LLISTES PROVISIONALS AMB LES PUNTUACIONS DELS ASPIRANTS A LES PLACES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, I OPERADOR DE COMUNICACIONS, SUBGRUP C2 D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS - (20/09/2023)

  Es fan públiques les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a les places d’administració general, i operador de comunicacions, subgrup C2 d’administració especial, del procés d’estabilització per concurs de mèrits. S'obre un termini de set dies hàbils, entre el dia 21 de setembre fins al dia 29 de setembre de 2023, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més
 • ENTITATS LOCALS: LLISTES PROVISIONALS AMB LES PUNTUACIONS DELS ASPIRANTS A LES PLACES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS - (20/09/2023)

  Es fan públiques les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a les places d’administració general del procés d’estabilització per concurs de mèrits. S'obre un termini de set dies hàbils, entre el dia 21 de setembre fins al dia 29 de setembre de 2023, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més
 • CONSELL DE MALLORCA-ENTITATS LOCALS: CALENDARI DE LES DATES DE REALITZACIÓ CONJUNTA DELS EXERCICIS DEL CONCURS OPOSICIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE LES SUBESCALES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL - (04/09/2023)

  Dates proves selectives del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de les subescales d’administració general (cossos generals) del Consell de Mallorca, Agència de Defensa del Territori (ADT), Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i de les entitats locals.

  Llegeix més
 • Llista informativa de l’ordre de les persones aspirants del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de personal funcionari d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP de diverses entitats locals. - (06/07/2023)

  S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 7 i el 20 de juliol de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa.

  Llegeix més
 • Llista informativa de l'ordre dels espirants pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2 i grup AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca - (13/06/2023)

  Lliste informativa de l'ordre dels aspirants del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2, i grup AP de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 14 i el 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa. 

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net