CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup A2. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions de l’exercici d’oposició del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs oposició per a cobrir les places d'administració especial, de Tècnic- a de grau mitjà Agent Local d'igualtat del Consell de Mallorca - (24/05/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d'estabilització per concurs oposició. Laboral fix . Modificació del lloc, data i hora de realització de l’exercici de la fase d’oposició del procediment de concurs oposició dins el procés d’estabilització, de la persona aspirant en situació d’ajornament d’exercici. Laboral fix. Peó de l’Ajuntament de Manacor. Torn lliure. - (21/05/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administración especial. Personal funcionario subgrupo A1. Rectificación de las listas provisionales de méritos de puntuaciones del proceso selectivo de estabilización por el sistema excepcional de concurso de méritos para cubrir las plazas de administración especial, de Técnico –a Superior licenciatura en derecho y Técnico –a Superior, del subrgup A1 del Consell de Mallorca que tienen correspondencia con las especialidades o categorías del IMAS. - (20/05/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup A1. Acords del tribunal qualificador de resolució d'al·legacions a les llistes provisionals de puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball d'Arquitecte-a superior, Enginyer-a de camins, canals i ports i Tècnic-a superior Llicenciatura en Filologia catalana del subgrup A1. - (20/05/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d'estabilització per concurs oposició. Laboral fix. Notes exercici oposició. Subgrup C2. - (17/05/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net