CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca: llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a determinades categories de personal funcionari d'administració especial i de personal laboral fix, del Consell de Mallorca i ADT del grup AP del procés d'estabilització per concurs de mèrits - (21/12/2023)

  Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals de puntuacions, des de dia 22 de desembre de 2023 al 04 de gener de 2024, per a al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C1, Administratiu-va - (21/12/2023)

  El termini per efectuar les reclamacions oportunes s'inicia dia 21 de desembre de 2023 i finalitza dia 3 de gener de 2024 (ambdós inclosos).

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca: llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a determinades categories de personal funcionari d'administració especial del Consell de Mallorca i ADT del Procés d'estabilització per concurs de mèrits, del subgrup A1 (tècnic-a superior llicenciatura en dret, tècnic-a superior economista, tècnic-a superior, i metge-essa) - (18/12/2023)

  Llegeix més
 • Publicació del qüestionari i les respostes de l’exercici C1 de dia 16/12/2023. - (18/12/2023)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C1 (administratiu). Avis als participants - (14/12/2023)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net