CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Entitats locals. Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup A1, Tècnic d'Administració General - (21/03/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial personal funcionari subgrup A1 acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball de metge-sa i tècnic-a superior economista - (18/03/2024)

  Llegeix més
 • Consell Insular de Mallorca. Llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix del subgrup AP, de la categoria personal de neteja derivat de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per a l’any 2022 - (14/03/2024)

  Llegeix més
 • Consell Insular de Mallorca. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional del concurs de mèrits, per cobrir places de personal funcionari del grup AP personal laboral fix, categoria /especialitat Personal de Neteja L, derivat de l’oferta pública extraordinària del Consell de Mallorca i L’ADT - (14/03/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca-Entitats Locals: calendari de les dates de realització conjunta dels exercicis del concurs oposició del procés d’estabilització de personal funcionari de les subescales d’administració especial i personal laboral fix. - (07/03/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net