CA

Processos d'estabilització

El Consell de Mallorca pretén estabilitzar més de 1.300 places entre el Consell de Mallorca, l’Agència de Defensa del Territori, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Les diferents convocatòries es gestionen de manera separada, atesa l’autonomia de gestió de cada entitat, i regularitzaran un total de 488 places entre el Consell de Mallorca i l’Agència de Defensa del Territori, 821 places a l’IMAS i 30 a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

La disposició addicional primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix que els municipis poden encarregar la gestió material de la selecció del seu personal funcionari interí i personal laboral temporal als consells insulars.

Moltes entitats locals no disposen dels mitjans materials i dels recursos humans suficients per materialitzar els objectius prevists en la llei, per la qual cosa el Consell de Mallorca assisteix totes les entitats locals que així ho han sol·licitat en les tasques inherents als processos d’estabilització respectius.
Amb aquesta finalitat, s’han formalitzat 29 convenis de col·laboració amb la previsió de dur a terme les convocatòries de manera conjunta, segons les places ofertes per cada entitat, i gestionar el conjunt dels processos de manera coordinada. 

En conseqüència, el Consell de Mallorca, mitjançant l’EMAP, assumeix la gestió dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal de 29 ens locals per a la selecció d’un total de 839 places. 

A continuació, trobareu informació sobre els processos d’estabilització que actualment es desenvolupen.

Documents relacionats

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net