CA

COMUNICAT EN RELACIÓ A LES LLISTES PROVISIONALS DE PUNTUACIONS

1. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació per part dels Tribunals, es fan públiques les llistes provisionals amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants a les places de personal funcionari d’administració general del procés d’estabilització per concurs de mèrits del Consell Insular de Mallorca i Agència de Defensa del Territori, així com de les entitats locals que han encomanat al Consell Insular de Mallorca la gestió dels seus processos d’estabilització (excepte auxiliar administratiu).

També es publica la llista provisional amb les puntuacions obtingudes pels aspirants a les places de la categoria d’operador de comunicacions, d’administració especial del subgrup C2, del Consell Insular de Mallorca.

L'ordre en què apareixen en les llistes provisionals les persones empatades a punts és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s'aplicaran en confeccionar la llista definitiva de valoració de mèrits (base 8.7, de l’annex II de les Bases Específiques de les convocatòries). 

El fet de figurar en la llista provisional de puntuacions no garanteix l’adjudicació d’un lloc de feina.

2. Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. El tràmit d’al·legacions està disponible a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca (seu.conselldemallorca.net).

Els aspirants podran consultar en la Carpeta Ciutadana del Consell Insular de Mallorca el resultat de la valoració dels mèrits que s’ha incorporat en el seu expedient.

Dins aquest mateix termini, les persones interessades poden sol·licitar vista de l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EMAP comunicarà en la seu electrònica i en la seva pàgina web https://emap.conselldemallorca.cat la data, lloc i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

3. Les llistes contenen les puntuacions provisionals dels aspirants requerits per acreditar requisits i mèrits, inclosos als annexos II i III de les corresponents resolucions per les quals s’aproven les llistes informatives de l’ordre de les persones aspirants d’acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable.

No obstant, en les llistes de puntuacions provisionals de les places de tècnic d’administració general (subgrup A1), administratiu (subgrup C1) i auxiliar administratiu (subgrup C2) del Consell Insular de Mallorca i l’Agència de Defensa del Territori, no figuren tots els aspirants inicialment requerits per acreditar els requisits i mèrits de l’annex III (llistes addicionals), atès que aquestes llistes addicionals contenien un nombre d’aspirants molt superior al que ha resultat necessari per conformar un llistat de persones amb les puntuacions suficients per continuar el procediment, de forma que han quedat ajustades per les Resolucions de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública de 18 de setembre de 2023. 

4. Les llistes provisionals de mèrits dels processos d'estabilització, inclouen les puntuacions revisades pel tribunal d'aquelles persones requerides per acreditar els requisits i els mèrits al·legats (annexos II i III mencionats), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el que constaven en la llista informativa d'autobaremació (annex I de les esmentades resolucions), tal i com estableixen les bases.

Les puntuacions que surten en aquestes llistes provisionals estan revisades pel tribunal, i això fa que hi surtin puntuacions inferiors a les de persones incloses en les referides llistes informatives, i que encara no han estat revisades pel tribunal.

No obstant, no hi ha cap d'aquestes puntuacions no revisades pel tribunal que sigui Igual o superior a la puntuació de la darrera persona que podria obtenir plaça. Per aquest motiu, i atès que la puntuació resultant de l'autobaremació de cada aspirant vincula al màxim, no hi ha cap persona inclosa en la llista informativa i pendent de revisió que tengui la puntuació necessària per obtenir plaça.