CA

Preguntes freqüents i aclariments

    1. Què es necessita per presentar i registrar la sol·licitud?

En aquest processos selectius és obligatori l’ús de mitjans telemàtics/electrònics per presentar i registrar la sol·licitud  i per fer qualsevol tràmit, per tant,  cal disposar d’un certificat electrònic o d’un DNI electrònic activat.

    2. Modificació d’una sol·licitud registrada.

Les persones que hagin registrat les seves sol·licituds de participació en el procés d’estabilització i volen completar-les amb nous mèrits o rectificar errades o omissions han de fer el tràmit novament (nova sol·licitud, pagament de la taxa, registre electrònic) en el termini per presentar les sol·licituds.
Després, podran demanar la devolució de la taxa abonada per ingressos indeguts. 
Us recordam que, d’acord amb les bases de la convocatòria, les sol·licituds de participació que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent al tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica (per exemple, el registre electrònic general del Consell) es tindran per no presentades.
En cas d’haver-hi presentat més d'una sol·licitud per la mateixa plaça, únicament es tindrà en compte la sol·licitud amb el darrer número de registre electrònic d'entrada.

    3. Em vull presentar a diferents places que s’han convocat, he de pagar una taxa per cada sol·licitud?

Sí, cada sol·licitud implica l’abonament de la taxa corresponent.

    4. Quins documents  he d’aportar en fer el tràmit telemàtic?

Únicament s’ha d’aportar la sol·licitud signada (PDF amb la declaració responsable relativa a les dades personal i al compliment de requisits i l’autobarem).

    5. No heu d’adjuntar cap document acreditatiu dels mèrits ni dels requisits al·legats  amb la sol·licitud, els haureu de presentar en el tràmit d’acreditació de requisits i mèrits, per a la qual cosa sereu requerits (sense perjudici de que l’Administració pugui consultar determinades dades mitjançant serveis d’interoperabilitat si no us heu oposat, o, si escau, heu donat el vostre consentiment en les sol·licituds de participació).

    6. Inexactitud o falsedat en l’al·legació de mèrits. 

Entre altres possibles supòsits, es considerarà falsedat al·legar mèrits que el darrer dia de presentació d’instàncies no es tenen; per tant, no es considera falsedat al·legar un mèrit en un apartat erroni o que posteriorment no es consideri aquest mèrit baremable.

    7.  Cal presentar-se a les convocatòries de l’Institut Mallorquí d'Afers Social, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i l’Agència de Defensa del Territori que tenen correspondència amb les del el Consell de Mallorca?
Les persones candidates que ocupin una plaça afectada pel procés d’estabilització al Consell de Mallorca, pel que fa al indemnització, s’han de presentar a la convocatòria del Consell i a les publicades per l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i l’Agència de Defensa del Territori si tenen correspondència i compleixen els requisits, tant en el concurs de mèrits com en el concurs oposició.

    8. Únicament són incompatibles el torn lliure i el torn de discapacitat en les convocatòries on hi ha torn de reserva. 

Si en la convocatòria no hi ha reserva per a persones amb discapacitat, l’aspirant es pot presentar al torn lliure, sempre que disposi de l’informe d’aptitud per fer les funcions de la plaça a la qual es presenta.

    9. Valoració de cursos de formació emesos per entitats privades, federacions esportives, col·legis professionals o universitats públiques o privades.
La convocatòria no ho preveu expressament. Únicament es tindran en compte els cursos de formació que es detallen en l’apartat 2.iv) de l’Annex IV de les Bases.

    10. Si s’al·lega que actualment s’estan prestant serveis en una altra Administració. Quina data de fi del servei s’ha de posar?

No és obligatori emplenar el camp «data de fi» encara que es recomana que, si la persona aspirant té un nomenament amb data de finalització posterior al darrer dia del termini per presentar les sol·licituds o està ocupant un lloc vacant, ha d’assenyalar com a data de fi del nomenament o contracte vigent el darrer dia del termini per presentar les sol·licituds, excepte per a les convocatòries que s'han vist afectades per a l'ampliació de termini a conseqüència de la correcció d'errades. En aquest cas, la data fi que es farà constar serà el darrer dia del termini inicial i no del termini prorrogat. 

    11. Són equivalents els tres primers cursos dels estudis d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria a una diplomatura?

La Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, disposa que es considerarà equivalent al títol de diplomat universitari, haver superat els tres primers cursos complets dels estudis per obtenir qualsevol títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer, o el primer cicle corresponent a aquests estudis, sempre que aquest primer cicle contengui una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits. Aquest certificat ha d'estar expedit per la Universitat corresponent.

    12. Puc posar com a mèrit el certificat reconegut de MECES atorgat per una formació acadèmica?

El certificat de correspondència MECES és el resultat d’un procediment que té com a objectiu atorgar el nivell de correspondència a cadascuna de les titulacions de l’antic catàleg de títols universitaris oficials anteriors a Bolònia (arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, mestre i diplomat) dins del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).
Els certificats de correspondència MECES no atorguen cap títol diferent al que es posseeix, ni suposen cap canvi en les competències professionals per a les quals habilita el títol obtingut. 
Els certificats de correspondència no són d’aplicació per a l’ingrés en les administracions públiques, ja que el règim de titulacions que s’exigeix per ingressar en les administracions públiques es regeix pel que estableix el Text refós de l’EBEP, i la resta de normativa específica que hi sigui d’aplicació.
Podeu afegir com a mèrit les titulacions acadèmiques reconegudes amb un nivell MECES que siguin diferents de les que s’exigeixen com a requisit per accedir a la plaça.
Les titulacions acadèmiques exigides com a requisit per presentar-se a una plaça no es poden presentar com a mèrit.
Els primers cursos complets d’una llicenciatura no són reconeguts en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).
Podeu consultar el Reial decret 889/2022, de 18 d’octubre, que és la normativa que regula la correspondència MECES i el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.

    13. Títols i certificats que acrediten el coneixements de llengües estrangeres.

La Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública estableix les titulacions i certificats que, amb referència als nivells que estableix el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR), acrediten el nivell de coneixement de llengües estrangeres, la qual es pot prendre com a referència per als processos d’estabilització convocats.
Es consideren que acrediten el nivell de coneixement de les llengües estrangeres els títols i certificats que figuren en l’annex d’aquesta instrucció. Pel que fa a altres certificats o títols que no hi apareguin, podeu consultar l’enllaç de la pàgina web de l’Associació de Centres d’Ensenyaments Superiors (ACLES) i que es va actualitzant: https://www.acles.es/216-tablas-de-certificados-reconocidos-por-acles

      14. Quan s’emplena la sol·licitud amb mèrits suficients per obtenir la puntuació màxima en un apartat, cal al·legar-ne més?

La valoració d’un mèrit com a puntuable l’ha d’efectuar el tribunal corresponent. Us recomanam al·legar tots els mèrits que tingueu i pugueu acreditar. 

    15. Pel que fa al requisit d’accés,  i si dubtau a quina branca pertany la vostra titulació, podeu consultar el Registre d’Universitats, Centres i Títols a l’enllaç següent: https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual  

    16. El pagament de la taxa per participar-hi únicament es pot fer amb targeta bancària.

    17. Explicació de com es realitza el càlcul dels serveis prestats. 

El càlcul dels serveis prestats es realitza de manera automàtica per l'aplicació. Cada nomenament té una data d’inici i una data d’acabament. Cada mes natural complet inclòs en el nomenament té la consideració d’un mes, independentment dels dies que tengui (28, 29, 30 o 31). Els dies sobrants de cada nomenament es van acumulant a cada apartat dels mèrits professionals i aquests es van sumant. Finalment, cada període de 30 dies tindrà la consideració d’un mes.

Exemple: Tots els nomenaments de l’exemple estan en el mateix apartat de puntuació     

Nomenament Data inici Data acabament Anys Mesos Dies
Nomenament 1 13/08/2018 31/08/2019 1 0 19
Nomenament 2 01/09/2021   30/09/2021    0 1 0
Nomenament 3 01/10/2021 24/10/2021 0 0 24
TOTAL     1 1 43

 

En aquest exemple la persona tindria un any (12 mesos), un mes i 43 dies. Aquests 43 dies sobrants es converteixen en un mes (30 dies) i 13 dies. Per tant, el càlcul final seria 14 mesos i 13 dies. El romanent de 13 dies, com que no arriba al mínim de 30 dies, no puntua.

    18. A la sol·licitud m’he oposat a donar el consentiment perquè el CIM pugui consultar les dades relatives a documents expedits o en poder de les administracions públiques, marcant la declaració. Què passarà en la fase d’acreditació dels requisits o els mèrits de qualsevol procés selectiu?

La persona aspirant haurà d’acreditar documentalment tots els requisits i mèrits que ha al·legat en la sol·licitud.

    19. Pel que fa al dret a compensació econòmica, s’entén que no han participat en les convocatòries del concurs oposició les persones que no han presentat sol·licitud per participar-hi i les persones que no han fet l’exercici de la fase d’oposició. Es considera que no han realitzat l’exercici de la fase d’oposició les persones no presentades i les que lliurin el full de respostes de l’exercici en blanc). 
Pel que fa al concurs de mèrits es considera que no han participat en les convocatòries les persones que no han presentat cap sol·licitud, que no han presentat la declaració responsable o que no han al·legat la totalitat dels mèrits de què disposa, d’acord amb allò que ja consta en poder de les administracions.

    20. El Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms (Institut Mallorquí d'Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Defensa del Territori), són la mateixa Administració?
Els departaments que integren el Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms es consideren com a mateixa administració a tots els efectes que deriven dels processos d’estabilització i els mèrits meritats a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o en els seus organismes autònoms s’han de valorar de manera equivalent.

    21. Per incorporar els serveis prestats al CIM he d’introduir el número de la seguretat social.  On puc localitzar ràpidament el meu número de la seguretat social?

El pots localitzar fàcilment en la nòmina del CIM, requadre de la nòmina «Dades del RGSS» i concretament davall de «N. AFILIACIÓ»

    22. Homologacions/declaracions d’equivalències de títols estrangers/equivalències d’estudis.

L’homologació atorga al títol estranger, des de la data en que sigui concedida i s’expedeixi la corresponent credencial, els mateixos efectes del títol espanyol al que s’homologa en tot el territori nacional, i permet l’exercici de la professió regulada de què es tracti en les mateixes condicions que les persones posseïdores dels títols espanyols que habilitin per a tal exercici.
L’obtenció de la declaració d’equivalència tindrà en tot el territori nacional, des de la data en que es concedeixi la mateixa i s’expedeixi el corresponent certificat, els efectes acadèmics i administratius corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s’ha declarat l’equivalència.
Equivalències d’estudis. L'equivalència és el reconeixement d'un títol (o un conjunt d'estudis superats per l'interessat) perquè tingui els mateixos efectes acadèmics i/o professionals que un altre, si bé aquest reconeixement no dona dret a l'interessat a obtenir el títol amb el qual s'estableix l'equivalència. Les equivalències reconegudes de manera específica en disposicions legals, no necessiten de resolució individualitzada, ja que la pròpia normativa determina l'equivalència dels seus efectes
Títols universitaris 
https://universidades.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1355  
FP
https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones.html  
Batxillerat
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/bachillerato/gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html  
ESO
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/secundaria/gestion-titulos.html