CA

Compensació econòmica

La disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears, inclou una sèrie de mesures específiques del procés d’estabilització del Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms que fan referència a les convocatòries independents que aquests ens poden executar. 
Pel que fa a la compensació econòmica, cal saber que:

  1. Les convocatòries dels processos d’estabilització per part del Consell Insular de Mallorca i dels seus organismes autònoms, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM), es duran a terme de manera independent, fet que exigeix que les convocatòries articulin mesures per garantir la cobertura real de tots els llocs quan els aspirants obtenguin més d’una plaça en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat i, en aquest cas, hauran d’optar per una d’elles.
  2. Les places ofertes per l’Agència de Defensa del Territori estan integrades dins la convocatòria que ha aprovat el Consell de Mallorca, per tant, el procés d’estabilització es durà a terme de manera conjunta. 
  3. Als efectes del que preveu l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, només s’ha d’entendre que el personal interí o el personal laboral temporal no ha superat el procés selectiu d’estabilització quan, havent-se presentat a totes les convocatòries dels processos selectius d’estabilització fets pel Consell Insular de Mallorca o per qualsevol dels seus organismes autònoms, per a l’ escala, subescala, classe o categoria/especialitat de personal funcionari o categoria de personal laboral en què presta serveis, no obtengui cap plaça. 

A tall d’exemple: la convocatòria pel sistema excepcional de concurs de mèrits del Consell de Mallorca i ADT ofereix 28 places de tècnic d’administració general del subgrup A1, indicant com a requisit el grau o llicenciatura en economia o administració i direcció d’empreses, ciències polítiques, dret o ciències jurídiques de les administracions públiques o equivalent.

Simultàniament, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials convoca 3 places de tècnic d’administració general del subgrup A1, indicant com a requisit la titulació de dret. 

Exemple: convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019.

1.1 Subgrup A1, Administració general

Denominació de la categoria/especialitat

Escala

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits de titulació

Català

Correspondència amb l’IMAS

Tècnic-a d’administració general

General

Subescala tècnica

28 (24 per al CIM i 4 per a l’ADT)

Grau o llicenciatura en economia o administració i direcció d’empreses,  ciències polítiques, dret o ciències jurídiques de les administracions públiques o equivalent

C1

Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior (dret)

 

En la convocatòria s’indica que, en el supòsit que es vulgui participar en la selecció a escales, subescales, classes o categories (o especialitats) en què hi hagi correspondència amb les d’algun organisme autònom del Consell de Mallorca, també s’ha de presentar una sol·licitud de participació a les convocatòries corresponents. Aquesta presentació és necessària a l’efecte del que disposa l’apartat 4 de la disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022, per a les persones afectades pel procés d’estabilització que ocupen llocs de feina al Consell Insular de Mallorca amb els mateixos requisits exigits en la convocatòria de l’IMAS.

En aquest sentit, les persones que ocupen places que es veuen afectades pel procés d’estabilització, a fi de poder ser indemnitzades en el cas de no superar el procés, estan obligades a presentar-se a les dues convocatòries, del Consell/ADT i de l’IMAS per a la plaça de TAG A1 amb titulació en dret.

El mateix criteri s’aplica si també hi ha correspondència amb les places ofertes per l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.

És a dir, si el Consell de Mallorca/ADT, l’IMAS i l’IEHM convoquen places amb els mateixos requisits, la persona interessada s’ha de presentar a totes les convocatòries de la categoria/especialitat corresponent, amb la finalitat de, en cas de no superar el procés selectiu, ser beneficiària de la compensació econòmica.

En conseqüència, si el candidat o candidata no participa en tots els processos selectius d’estabilització dels ens esmentats, no té dret a compensació econòmica en cap cas.